Điểm chung của 4 vị tướng này là gì nào ? :haha

Các thánh soi đâu rồi :v