tướng mới của liên minh huyền thoại chăng ? :wow

ai biết tướng này tên gi không :>