Chán thiệt đụng gì nó cũng đòi feed :sad

feed triền miên, làm gì nó cũng đòi feed ..